دامین/دورهسالیانه۲ ساله۳ ساله۴ ساله۵ ساله۱۰ ساله
com45,00090,000135,000180,000225,000450,000
net45,00090,000135,000180,000225,000450,000
org45,00090,000135,000180,000225,000450,000
biz45,00090,000135,000180,000225,000450,000
info45,00090,000135,000180,000225,000450,000
co113,000226,000339,000452,000565,000
ws43,00086,000129,000172,000215,000430,000
asia60,000120,000180,000240,000300,000600,000
mobi75,000150,000225,000300,000375,000750,000
me107,000214,000321,000428,000535,0001,070,000
pro63,000126,000189,000252,000315,000630,000
tv113,000226,000339,000452,000565,0001,000,000
ir12,00036,000
co.ir10,00030,000
net.ir10,00030,000
org.ir10,00030,000
gov.ir10,00030,000
sch.ir10,00030,000
ac.ir10,00030,000
id.ir10,00030,000
in45,000
کلیه قیمت ها به تومان می باشد
فهرست